உங்கள் டயர்களின் வயது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

2021-03-19

"டாட்" குறியீட்டைத் தொடர்ந்து வரும் எழுத்துக்களை ஆராய்வதன் மூலம் எந்த டயரின் காலவரிசை வயதையும் டயர் பக்கவாட்டில் காணலாம். கடைசி நான்கு எண்கள் டயர் தயாரிக்கும் தேதியை அருகிலுள்ள வாரத்திற்கு அடையாளம் காட்டுகின்றன. இந்த நான்கு எண்களில் முதல் இரண்டு உற்பத்தி வாரத்தை அடையாளம் காணும் (அவை "01" முதல் "53" வரை). கடைசி இரண்டு எண்கள் உற்பத்தி ஆண்டை அடையாளம் காண்கின்றன (எ.கா., "DOT XXXXXXX1411â information தகவல்களைக் கொண்ட ஒரு டயர் 2011 14 வது வாரத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது).


2000 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட டயர்களுக்கு, நான்குக்கு பதிலாக மூன்று எண்கள் உற்பத்தி தேதியைக் குறிக்கின்றன. மேலும், 1990 களின் முற்பகுதியில், மொஹூல் 1990 களில் கட்டப்பட்ட ஒரு டயரை முந்தைய தசாப்தங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்காக எழுத்துக்குறி சரத்தின் முடிவில் ஒரு முக்கோணத்தை (â— added) சேர்த்தது (எ.கா., "டாட்" தகவலுடன் ஒரு டயர் XXXXXXX141â— „â 1991 1991 இன் 14 வது வாரத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது).

நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்:
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து டயர்களும் (உதிரி டயர்கள் உட்பட) புதிய டயர்களுடன் மாற்றப்பட வேண்டும், அவை அவற்றின் வெளிப்புற தோற்றத்திலிருந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாகத் தோன்றினாலும், ஜாக்கிரதையின் ஆழம் குறைந்தபட்ச உடைகள் ஆழத்தை எட்டவில்லை என்றால்.